Leverings voorwaarden

OPEN TRAININGEN
Algemene voorwaarden voor onze open trainingen en seminars.

Artikel 1. Definities

Miletos
Miletos Academy B.V., Kamer van Koophandel nummer 83262199.

Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Miletos.

Coaching
Coaching bij trainingen of persoonlijke coaching trajecten.

Deelnemer
Degene die zich inschrijft bij Miletos en aan de training deelneemt.

Opdrachtgever
De partij met wie Miletos een overeenkomst aangaat. Bij de open inschrijving is dat de deelnemer die zich inschrijft.

Training
Deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.

Aanvang
Dat is de datum waarop de training volgens de bevestiging bij inschrijving zal starten.

Overeengekomen prijs
Dit zijn de totale kosten van training, arrangement en andere bijkomende kosten en belastingen.

Studiemateriaal
Trainings-, les-, of instructie-materiaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat gebruikt wordt als onderdeel van de training

Artikel 2. Toepasselijkheid van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Miletos betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van een training. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Miletos.

Artikel 3. De inschrijving – overeenkomst

 1. De inschrijving voor een training vindt plaats via het inschrijvingsformulier, via de website, per post of door een schriftelijke bevestiging van Miletos aan de opdrachtgever.
 2. Door inschrijving maakt de deelnemer kenbaar de training zoals vermeld op Miletos website of in de Miletos brochures te kennen en te aanvaarden. Daarnaast maakt de deelnemer door de inschrijving kenbaar deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 3. Inschrijvingen worden aanvaard door Miletos, nadat Miletos de inschrijving schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Door de bevestiging is de overeenkomst tot stand is gekomen.
 4. Genoemde bevestiging onder artikel 3c geldt tevens als bewijs van inschrijving.
 5. Wijzigingen en/of aanvullingen na de overeenkomst zijn slechts van toepassing voor zover de deelnemer en Miletos dat schriftelijk overeengekomen zijn.

Artikel 4. Annulering door de deelnemer

De deelnemer heeft te allen tijde het recht de inschrijving te annuleren. Wel is de deelnemer gebonden aan een annuleringsregeling.

 1. Annulering van de inschrijving dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven dan wel elektronisch.
 2. Bij annulering is de deelnemer het volgende verschuldigd:
 3. Tot 4 weken voor aanvang € 125,00.
 4. Tot 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs.
 5. Bij minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs.
 6. Tussentijdse beëindiging: 100% van de overeengekomen prijs.
 7. Indien de deelnemer een particulier is en de training zelf betaalt, heeft de deelnemer recht op 14 kalenderdagen bedenktijd na aanmelding en mag zonder opgave van redenen de training geannuleerd worden. Dit recht vervalt zodra de training is aangevangen.

Artikel 5. Verplaatsing of annuleringen door Miletos

 1. Miletos heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een deelnemer uit te sluiten, in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan Miletos betaalde bedrag.
 2. Miletos is gerechtigd zonder opgave van reden een training, trainingsmodule of coaching gesprek te verplaatsen naar een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de deelnemer het recht heeft de verplaatste training, trainingsmodule of coaching gesprek zonder kosten te annuleren. De deelnemer heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Miletos betaalde prijs voor de geannuleerde training, trainingsmodule of coaching gesprek.

Artikel 6. Wijziging training door Miletos

Miletos levert wat op de website bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Miletos zich het recht de trainingsprogramma’s tussentijds te wijzigen.

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en beëindiging

 1. Miletos heeft het recht deelname van de deelnemer aan een training te weigeren, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 2. Restitutie van een gedeelte van het trainingsgeld vindt alleen plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de training het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. Miletos kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.

Artikel 8. Prijzen

 1. De prijzen van een training zijn vermeld op de website van Miletos. Genoemde prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 2. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Studiemateriaal is niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 4. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.Miletosacademy.nl. Hierbij geldt een voorbehoud voor invoerfouten.
 5. Mocht de werkelijke prijs afwijken van de prijs op de website dan zal Miletos contact opnemen met de deelnemer en na correctie van de prijs op de website, de deelnemer verzoeken opnieuw in te schrijven.
 6. Deze prijzen zijn bindend tenzij anders, in een schriftelijke overeenkomst en door Miletos bevestigd, overeengekomen.
 7. Miletos heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na een bevestiging van een training zal de op dat moment geldende prijs blijven gelden. Druk- en zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 9. Betaling

 1. De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven.
 2. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt.
 3. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand.
 4. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de opdrachtgever.
 5. De betalingsverplichting wordt van de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en ondertekend is door de werkgever en ontvangen is bij Miletos.
 6. Indien de werkgever bedoeld in artikel 9 lid e de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

Het aangeboden cursusmateriaal is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Op alle door Miletos verstrekte zaken, zoals boeken, readers, modellen, technieken, instrumenten en software rusten auteursrechten van Miletos of van derden. De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder schriftelijke nadrukkelijk voorafgaande toestemming van Miletos worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt en/of op ander wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de training als nadien. Het is ook niet toegestaan het materiaal in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Miletos. De copyright/eigendomsrechten op de cursus berusten volledig bij Miletos.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Voor zover Miletos toerekenbaar tekortschiet en de deelnemer schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Miletos beperkt tot vergoeding van de directe schade. De totale schade die Miletos moet vergoeden is nimmer hoger dan de door de deelnemer te betalen overeengekomen prijs. Mocht de deelnemer de overeengekomen prijs nog niet betaald hebben dan heeft Miletos het recht om de verschuldigde vergoeding met het openstaande bedrag te verrekenen.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Miletos onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst door Miletos blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, pandemie, uitbraak (voorbeelden: Corona, SARS, Vogelgriep, Q-koorts, Gekke koeienziekte), werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen binnen het bedrijf van Miletos of diens leveranciers.
 2. Miletos is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. In het geval, ten gevolge van overmacht, Miletos niet in staat is de overeenkomst na te komen, is de opdrachtgever verplicht de tot dat moment verrichte werkzaamheden van Miletos te betalen. De kosten van het verplaatsen dan wel het verschuiven ten gevolge van overmacht van de verplichtingen van Miletos ingevolge deze overeenkomst zullen bij de opdrachtgever als meerwerk in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtgever is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere.

Artikel 14. Klachtenprocedure

Miletos doet een uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich per e-mail richten tot info@Miletosacademy.nl. t.a.v. directie Miletos Academy B.V.

Menu