Disclaimer

DISCLAIMER

Disclaimer website Miletos Academy B.V.
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Miletos Academy B.V. bij de Kamer van koophandel geregistreerd onder nummer 83262199. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op de website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgende de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Miletos Academy B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Alle rechten van intellectueel eigendom berust bij Miletos Academy B.V.

Geen garantie op juistheid
Miletos Academy B.V. spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Dat geldt ook voor de prijzen die op onze website staan. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Miletos Academy B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Miletos Academy B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht desondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Miletos Academy B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Miletos Academy B.V. op deze pagina.

Menu